Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) prowadzone są od 1 października 2017 wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) AGH, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni (IKiFP) im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.

Studia doktoranckie FCB finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyznanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich. Środki te pochodzą w 84% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, a w 16% z dotacji celowej NCBiR.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Aby osiągnąć ten cel zostanie opracowany nowy program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" (FCB). W oparciu o ten program studia FCB zostaną zrealizowane w latach 2017-2022.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, które doprowadzą do powstania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich o charakterze akademickim i wspólnych rozpraw doktorskich zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Doktoranci są zobowiązani do udziału w następujących zajęciach: wykłady prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców zagranicznych z zakresu najnowszych osiągnięć fizyki, chemii, biofizyki, inżynierii materiałowej i technologii chemicznej, wykłady z dyscyplin dodatkowych (fizyka dla chemików, chemia dla fizyków, biofizyka dla chemików, inżynieria materiałowa dla fizyków i chemików, etyka, metodologia prowadzenia badań naukowych), krajowe i zagraniczne konferencje i staże naukowe, oraz warsztaty praktyczne rozwijające kompetencje miękkie. Doktoranci są wspierani finansowo za pomocą stypendiów naukowych.

Realizacja opracowanego programu studiów pozwoli na wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinach kluczowych dla społeczeństwa, wpierających innowacyjność polskiej gospodarki, posiadających zdolności transferu/komercjalizacji wyników badań naukowych.
Studia doktoranckie FCB finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyznanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich.

Realizowane badania naukowe będą miały charakter interdyscyplinarny, jednak – zgodnie z obecnymi przepisami – stopień naukowy doktora będzie nadawany w jednej z następujących dyscyplin: fizyka, chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa lub technologia chemiczna.