Rekrutacja dodatkowa na studia doktoranckie FCB

Szanowni Państwo.

Rekrutacja dodatkowa na studia doktoranckie FCB odbędzie się w dniach 13 i 14 września 2018 w pawilonie D-10, WFiIS AGH, ul. Reymonta 19, w Krakowie. Stosowne dokumenty należy składać do 10 września 2018 w p. 328, w pawilonie D-10, ul. Reymonta 19, Kraków.

Do obsadzenia jest 6 miejsc, które zostaną przydzielone na podstawie pozycji na liście rankingowej, utworzonej zgodnie z malejącą wartością wskaźnika rekrutacji K. Aplikować można do realizacji tematów prac doktorskich zgłoszonych przez samodzielnych pracowników naukowych WFiIS AGH, WIMiC AGH, Wydziału Chemii UJ, IFJ PAN oraz IKiFP PAN.

Doktoranci przyjęci na studia doktoranckie FCB będą zobowiązani do zaliczenia wszystkich obowiązkowych przedmiotów z roku akademickiego 2017/2018 (w terminie podanym przez Kierownika Studiów Doktoranckich FCB) w celu realizacji wspólnej ścieżki kształcenia.

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) prowadzone są od 1 października 2017 wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) AGH, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ) im. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni (IKiFP) im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. Studia doktoranckie FCB finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyznanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich. Środki te pochodzą w 84% z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, a w 16% z dotacji celowej NCBiR.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Aby osiągnąć ten cel został opracowany nowy program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" (FCB). Zakres merytoryczny projektu obejmuje prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, które doprowadzą do powstania interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich o charakterze akademickim i wspólnych rozpraw doktorskich.

Realizowane badania naukowe posiadają charakter interdyscyplinarny, jednak – zgodnie z obecnymi przepisami – stopień naukowy doktora będzie nadawany w jednej z następujących dyscyplin: fizyka, chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa lub technologia chemiczna.