Lista tematów zgłoszonych przez pracowników Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk

Lista poniżej prezentowana jest w następującej formie:
 1. Opiekun wiodący, adres e-mailowy
  • Drugi opiekun
  Temat
 1. Prof. dr hab. Adamczyk Zbigniew, ncadamcz@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. Kwiatek Wojciech
  Multiwarstwowe filmy metali szlachetnych o określonej strukturze i funkcjonalności
 1. Prof. dr hab. Drelinkiewicz Alicja, ncdrelin@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. Hasik Magdalena
  Materiały pochodzące z przewodzących polimerów zawierających azot i nanocząstki metali (Pd, Co, Fe, Cu) do elektrokatalitycznej konwersji CO2 do użytecznych produktów
 1. Prof. dr hab. Drelinkiewicz Alicja, ncdrelin@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof
  Efekty cieplne towarzyszące konwersji wodoru na katalizatorach palladowych, platynowych z punktu widzenia bezpieczeństwa instalacji nuklearnych
 1. Dr hab. Mosiałek Michał, nbmosial@cyfronet.pl
  • Dr hab. Pasierb Paweł, prof.AGH
  Kompozytowe materiały katodowe do ogniw paliwowych z elektrolitem ze stałego tlenku
 1. Dr hab. Rutkowska-Żbik Dorota, nczbik@cyf-kr.edu.pl
 2. Teoretyczne i doświadczalne badania mechanizmu reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów katalizowanej przez hierarchiczne materiały zeolitowe zawierające wanad
 1. Prof. dr hab. Serwicka-Bahranowska Ewa, ncserwic@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. inż. Sitarz Maciej
  Modyfikowane krzemiany warstwowe do zastosowań w katalizie i sorpcji
 1. Prof. dr hab. Warszyński Piotr, ncwarszy@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. Pamuła Elżbieta
  Modyfikacja powierzchni PEEK dla zastosowań medycznych
 1. Prof. dr hab. Warszyński Piotr, ncwarszy@cyf-kr.edu.pl
  • Prof. dr hab. Burda Kvetoslawa
  Przenikalność nanocząstek i nanokapsułek przez modelowe i naturalne membrany
 1. Dr hab. Weroński Paweł, prof. IKFP , ncwerons@cyf-kr.edu.pl
  • Dr hab. Paluszkiewicz Czesława, prof. IFJ
  Kompozytowe substraty do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana
 1. Dr hab. Weroński Paweł, prof. IKFP, ncwerons@cyf-kr.edu.pl
  • Dr hab. Pędzich Zbigniew, prof. AGH
  Wielowarstwy dyspersyjnych nanocząstek mineralnych
 1. Dr hab. inż. Jakub Barbasz, ncbarbas@cyf-kr.edu.pl
 2. Modyfikowane ostrza AFM oraz cząstki koloidalne jako narzędzie badania heterogeniczności powierzchni biopolimerów
 1. Prof. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski, ncsuliko@cyf-kr.edu.pl
  • Dr hab. Małgorzata Lekka
  Katalizatory hierarchiczne na osnowie zeolitów: synteza, charakterystyka i właściwości katalityczne