Lista tematów zgłoszonych przez pracowników Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej

Lista poniżej prezentowana jest w następującej formie:
 1. Opiekun wiodący, adres e-mailowy
  • Drugi opiekun
  • Instytucja zatrudniająca drugiego opiekuna
  Temat
 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański, Andrzej.Baczmanski@fis.agh.edu.pl
  • dr hab. inż. Mirosław Wróbel
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
  Dyfrakcyjne badanie niejednorodności mikrostruktury i naprężeń w warstwach powierzchniowych materiałów polikrystalicznych
 1. Dr hab. inż. Andrzej Bernasik, bernasik@agh.edu.pl
  • prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
  • Wydział Chemii UJ
  Oddziaływania warstw samoorganizujących się na granicy faz polimer/polimer oraz polimer/metal w cienkowarstwowych układach polimerowych
 1. Dr hab. inż. Andrzej Bernasik, bernasik@agh.edu.pl
  • prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
  • Wydział Chemii UJ
  Synteza i charakterystyka nanostrukturalnych materiałów hybrydowych dla potrzeb aplikacji biomedycznych
 1. Prof. dr hab. Květoslava Burda, Kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl
  • Leszek Stobiński, dr hab.
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
  Wytwarzanie i charakterystyka fotoreaktywych nanoukładów węglowych do zastosowań biomedycznych
 1. Prof. dr hab. Květoslava Burda, Kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl
  • Spiridis Nika, dr hab.
  • IKiFP PAN Kraków
  Wpływ endo- i egzogennych czynników na heterogeniczność wydzielania tlenu w procesie fotosyntezy
 1. Dr hab. inż. Joanna Chwiej, joanna.chwiej@fis.agh.edu.pl
  • dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
  • Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ
  Wykorzystanie nowoczesnych metod spektroskopowych do badania inwazyjności glejaka wielopostaciowego w mózgu szczura
 1. Dr hab. inż. Joanna Chwiej, joanna.chwiej@fis.agh.edu.pl
  • dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
  • Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ
  Badanie toksyczności oraz możliwych efektów terapeutycznych nanocząstek tlenków żelaza in vitro w hodowlach neuronów, astrocytów oraz komórek glejaka
 1. Dr hab. inż. Jakub Cieślak, cieslak@fis.agh.edu.pl
  • Elżbieta Cieślak, dr hab.
  • Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków
  Modelowanie procesów kształtujących strukturę filogeograficzną wyspowych zasięgów gatunków w Europie
 1. Dr hab. inż. Jakub Cieślak, cieslak@fis.agh.edu.pl
 2. Badania fazy sigma w stopach wysokiej entropii (HEA)
 1. Prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski, W.Dabrowski@ftj.agh.edu.pl
  • dr hab. inż Machowski Witold
  • WIEiT AGH
  Opracowanie systemu detektorowego do obrazowania przestrzennego rozkładu pierwiastków metodą fluorescencji rentgenowskiej
 1. Prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski, W.Dabrowski@ftj.agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. Daniel Wójcik
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  Wielokanałowy system do modulacji i rejestracji aktywności neuronalnej w technologii CMOS oraz jego aplikacja w funkcjonalnych badaniach mózgu
 1. Dr hab. inż. Marek Duliński, Marek.Dulinski@fis.agh.edu.pl
  • Bukowski Krzysztof, dr hab. inż.
  • WGGiOŚ AGH
  Geneza solanek w podziemnych kopalniach soli w świetle badań izotopowych
 1. Dr hab. Łukasz Gondek, lgondek@agh.edu.pl
 2. Charakterystyka aplikacyjna i fizykochemiczna heksagonalnych związków ziem rzadkich
 1. Dr hab. Łukasz Gondek, lgondek@agh.edu.pl
 2. Właściwości fizyczne i katalityczne materiałów amorficznych na bazie tytanu
 1. Prof. dr hab. Marek Idzik, idzik@ftj.agh.edu.pl
  • prof. Kucewicz Wojciech
  • WIEiT AGH
  Rozwój monolitycznych detektorów pikselowych
 1. Prof. dr hab. Marek Idzik, idzik@ftj.agh.edu.pl
  • dr hab. inż. Krehlik Przemysław
  • WIEiT AGH
  Rozwój dedykowanych układów elektroniki odczytu dla eksperymentów fizyki cząstek
 1. Prof. dr hab. Czesław Kapusta, kapusta@agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. Maria Nowakowska
  • Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów UJ
  Hydrożelowe magnetyczne materiały hybrydowe wspomagające odbudowę tkanki kostnej – synteza, właściwości fizykochemiczne i biologiczne
 1. Prof. dr hab. Czesław Kapusta, kapusta@agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
  • Wydział Chemii UJ
  Nanokapsuły i cząstki polimerowe zawierające nanocząstki magnetyczne do celów terapii hipertermicznych
 1. Prof. dr hab. inż. Marek Lankosz, Marek.Lankosz@fis.agh.edu.pl
  • Dariusz Adamek, dr hab.
  • Katedra Patomorfologii Collegium Medicum UJ
  Mikro obrazowanie pierwiastkowe i molekularne włókien mięśni ludzi dla wybranych chorób nerwowomięśniowych
 1. Prof. dr hab. inż. Marek Lankosz, Marek.Lankosz@fis.agh.edu.pl
  • Słowik Agnieszka, prof. dr hab.
  • Klinika Neurologii, Collegium Medicum UJ
  Mikrobiom jelitowy w chorobach autoimmunizacyjnych – badania składu pierwiastkowego i biomolekularnego
 1. Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, marprzyb@agh.edu.pl
  • prof. Grzegorz Sułka
  • Wydział Chemii UJ
  Nanodruty hybrydowe do zastosowań w magnetoelektronice
 1. Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, marprzyb@agh.edu.pl
  • prof. Krzysztof Wojciechowski
  • WIMiC AGH
  Badanie stabilności strukturalnej i topologii stanów elektronowych w nanostrukturach kanonicznych izolatorów topologicznych
 1. Dr hab. inż. Bartłomiej Spisak, bjs@agh.edu.pl
  • Michał Wojtylak, dr hab.
  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  Badanie dynamiki stanów kwantowych w układach otwartych
 1. Dr hab. inż. Bartłomiej Spisak, sbjs@agh.edu.pl
 2. Zastosowanie metod przestrzenno-fazowych do analizy własności elektronowych nanodrutów
 1. Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, stobieck@agh.edu.pl
  • Witold Skowroński, dr inż.
  • Katedra Elektroniki WIEiT
  Spinowy efekt Halla w antyferromagnetykach otrzymywanych metodami katodowego rozpylenia i molekularną epitaksją
 1. Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran , bszafran@agh.edu.pl
  • dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik
  • IKiFP PAN
  Funkcjonalizacja silicenu dla badań transportu ładunku i spinu
 1. Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran , bszafran@agh.edu.pl
  • dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik
  • IKiFP PAN
  Stany ekscytonowe funkcjonalizowanych kropek kwantowych z chalkogenków metali przejściowych
 1. Dr hab. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska , Magdalena.Boruchowska@fis.agh.edu.pl
  • dr Agata Ziomber
  • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski
  Ocena zmian biochemicznych w organizmie szczurów otyłych pod wpływem przezczaszkowej bezpośredniej stymulacji mózgu (tDCS)
 1. Dr hab. inż. Tomasz Szumlak, szumlak@agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. Piotr Kulczycki
  • IBS PAN, Warszawa
  Rekonstrukcja śladów typu "downstream" w eksperymencie LHCb metodami inteligencji obliczeniowej
 1. Dr hab. Renata Szymańska, renata.szymanska@fis.agh.edu.pl
 2. Aktywność nowych antyoksydantów w układach nano- i mikrostrukturalnych
 1. Dr hab. Tomasz Ślęzak, slezak@agh.edu.pl
  • dr hab. Nika Spiridis
  • IKiFP PAN
  Epitaksjalne nanostruktury na bazie metali przejściowych o właściwościach magnetycznych sterowalnych chemicznym stanem powierzchni
 1. Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, tarasiuk@agh.edu.pl
  • Dr hab. Krzysztof Tomaszewski
  • Collegium Medicum UJ, Wydział Lekarski, Katedra Anatomii
  Analiza możliwości wykorzystania metod addytywnego wytwarzania do produkcji zindywidualizowanych implantów tkanki kostnej
 1. Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła, tobola@ftj.agh.edu.pl
  • Janina Molenda, prof. dr hab. inż.
  • Katedra Energetyki Wodorowej Wydział Energetyki i Paliw AGH
  Badania struktury elektronowej i procesów elektrochemicznych w materiałach na nowe baterie jonowe
 1. Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła, tobola@ftj.agh.edu.pl
  • Krzysztof Wojciechowski, prof. dr hab. inż.
  • Katedra Chemii Nieorganicznej WIMiC AGH
  Badanie wpływu cech struktury elektronowej na sprawność konwersji termoelektrycznej nowych materiałów
 1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski, wierzbanowski@fis.agh.edu.pl
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
  Mikrostruktura i naprężenia w tytanie po intensywnych odkształceniach plastycznych i obróbce powierzchni w aspekcie otrzymywania materiałów na implanty medyczne
 1. Dr hab. Wiesław Marek Woch, wmwoch@agh.edu.pl
  • dr hab. Tomasz Brylewski
  • Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów WIMiC AGH
  Badanie właściwości nadprzewodników talowych domieszkowanych jonami magnetycznymi
 1. Dr hab. Wiesław Marek Woch, wmwoch@agh.edu.pl
  • dr hab. inż. Paweł Zydroń
  • Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
  Zaprojektowanie, wykonanie i testowanie prototypu nadprzewodnikowej linii energetycznej
 1. Prof. dr hab. Janusz Wolny, wolny@fis.agh.edu.pl
 2. promotor pomocniczy: Strzałka Radosław, dr inż.
  • Jaskólski Mariusz, prof. dr hab.
  • Wydział Chemii, UAM Poznań; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań
  Zastosowanie nowatorskich korekt na fonony i fazony w udokładnianiu struktury makromolekuł
 1. Prof. dr hab. Janusz Wolny, wolny@fis.agh.edu.pl
 2. promotor pomocniczy: Strzałka Radosław, dr inż.
  • Wiesław Łasocha, prof. dr hab.
  • Wydział Chemii UJ
  Udokładnianie struktury dwuwymiarowych kwazikryształów
 1. Dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, zimnoch@agh.edu.pl
  • Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
  • Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ
  System pomiarów parametrów meteorologicznych na latającej platformie bezzałogowej